Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Hızlı Başlatma

 
MÜBADELE İLANI
04.09.2018  
 
 
 
 
Hek ve ekonomik ömrünü tamamlamış durumda 162 Kalem (987 adet) demirbaş mal malzeme (60760 kg hurda), 4645 Sayılı Kanunun 38. Maddesi uyarınca ile mübadele edilecektir.
1-İdarenin
a) Adresi
:
Konaklı Mah. Kazım Karabekir Cad. No:276 MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası
:
4762251020 Dahili 6440– 4762251039
c) Elektronik Posta Adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği yer  ve internet adresi
:
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği
2-Mübadele konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Hek ve ekonomik ömrünü tamamlamış durumda 162 Kalem (987 adet) demirbaş mal malzeme (60760 kg hurda), 1 (Bir) adet 2018 model Dacia Sandero Stepway 1.5 DCİ 90bg marka taşıt ile mübadele edilecektir.
b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri
:
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Konaklı Mah. Kazım Karabekir Cad. No:276 Merkez IĞDIR
c) Teslim Etme Tarihi
:
Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Sözleşme imzalanmasına müteakip (15) gün içinde teslim edilecektir.
d) Teslim Alma Tarihi
:
Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen 30 (Otuz) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.
3- Mübadelenin
a) Yapılacağı yer
:
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu. (Konaklı Mah. Kazım Karabekir Cad. No:276 MERKEZ/IĞDIR)
b) Tarihi ve saati
:
17.09.2018 - 10:00
4. Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun taraf idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığı gösteren makbuzlar, 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair,
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kolektif Şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.
5) Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklere açıktır.
6) Mübadele dokümanı Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Konaklı Mah. Kazım Karabekir Cad. No:276 IĞDIR adresinde görebilir ve 50 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadele teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. (Bu belge IĞDIR Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırılarak dokümanlar makbuz karşılığı alınabilir.)
7) Teklifler, 14/09/2018  günü Saat 10:00 ‘ kadar Iğdır Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Konaklı Mah. Kazım Karabekir Cad. No:276 adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Zamanında idareye ulaşmayan postalardan idaremiz sorumlu tutulamaz.
8) Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklerin Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
9) Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
10) Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
11) Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında idareden izin almak koşulu ile Iğdır İl Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü/IĞDIR adresinde görebilir
12) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 ( Altmış ) takvim günüdür.
13) İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polsan
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • İletişim